-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۴, یکشنبه

روزگار عطا نور و امرالله عین قیصاری خواهد بود

من قطعاْ احساس می کنم که عطانور، امرالله صالح، ایوب سالنگی و شماری دیگر، همین حالا از رفتار چرخشی ای که در برابر قیصاری روان است، به آینده کار خود شان نگران و مذبذب شده باشند.

 حفظ موقعیت و امر عدالت، همراه با سرمایه های فراهم آمده شخصی، لازمه اش تسلیمی به یک محافظه کار مطلق افراطی نیست؛ تعامل و قایم بودن ذاتی برای توصل به مدعای مجاز از طریق ایستاده گی است. این درس تاریخ است. با بگیلی و غلام بچه گی، ممکن است لقمه نانی حاصل آید؛ اما درعوض، چیز دیگری نابود می شود که هرگز نه خریده خواهد شد، نه فروخته!
چرا من چنین احساسی دارم؟
این احساس بعد از رفتار آشکار سلبی دربرابر جنرال دوستم و گردن شکن شدن ضیاء مسعود و جنرال جرئت برایم پیدا شد. هرچند این حضرات (منفی جنرال دوستم) هیچ خدمتی برای مردم و کشور خود نکرده اند؛ اما عرف زیانباری که از نام خود در تاریخ ثبت کردند؛ برای نسل حال و آینده مایه عبرت است.
گر به تکراربگویم، عطانور ها و امرالله ها عمر سیاسی شان تمام شده است. این را از ورای تاریخ و آموزه های مکرر رویداد های گذشته و اطلاعات تجربی می دانم.