-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳۰, شنبه

نادری نادری پول توزیع می کند

تلاش برین است که دور دوم ریاست جمهوری دکترغنی اعلام شود.
اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که نادرنادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری به دستور اشرف غنی کارزار خریداری نماینده های ولسی جرگه را آغاز کرده است.
 توزیع پول در آستانه اعلام دکترغنی به ریاست جمهوری دو باره جریان دارد تا بستر اعتراض پیشاپیش خاموش و مطیع باشد. اما گزارش دیگری می گوید که غنی چانس چندانی برای ابقا در قدرت ندارند هر تصمیم وی می تواند دریک چشم برهم زدن خنثی شود.
نقدینه هایی که درحال توزیع شدن است، از کود بی پرسان 91 ، پول تعرفه های برق، گمرکات و کریدت کارت های مردم است.
تخلف روز تا روز فربه تر شده و تا کنون کدام مرجعی برای جلوگیری از اقدامات ضد ملی دولت کابل سر بلند نکرده است.