-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه

آن جثه پیل آسا، در حد یک روباه شعور نداشت


متنی نغز و پرمغز از قلم منهاج الدین همدرد

برنامه  دستگیری قیصاری از سوی استاد عطا طرح ریزی شده بود .

اولن در قسمت حماقت قیصاری نباید تردیدی داشت؛ چون با انشعاب از حزب مقتدر جنبش ملی ثابت کرد که با همان جثه ی پیل مندانه اش، به اندازه ی یک روباه شعور ندارد. و ثانین عطا، هم اگر سیاست را باخته هنوز بلخ را نباخته ؛او عملن خدمه دربار در تیم حاکم محسوب میشود و بعید نیست که اولین خواسته اش نظم آرای شهر بلخ به میل دل او باشد .
راست میگه ، یک بُوردَنگل روستایی با کدام حق ،امنیت نسبی سومین شهر افغانستان را برهم میزند؟
قیصاری نه فرهنگ مدینه زیستی را بلد است و نه به فضیلت مدینه نشینی پی برده است .
وقتی با جنرال دوستم پدر معنوی دبیرستان سیاسی ازبکیزم مخالفت کرد من همان وقت فاتحه ی این احمق را خوانده شده می پنداشتم.
آورده اند :استراتژی بعدی ارگ بُردن عطا به مصاف دوستم است .اینکه چگونه ؟
قابل تامل است و قابل بحث نیز .