-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۵, جمعه

اول قدرت را رسماً به طالبان تحویل می دهند، سپس زمینه برای تحویلدهی مردمی را که قریب سی سال است با طالب جنگیده و صد ها هزار تلفات داده اند؛ به شیوه خود فراهم می کنند. سروته این قضیه از هر زاویه ای نگاه شود به هم نمی آید.
من شخصاْ به این می اندیشم که بعد از امضای رسمی پیمان نامه دوستی بین امریکا و طالب، ضد حمله علیه این دوکانداری یک طرفه چه گونه آغاز خواهد شد.