-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۵, پنجشنبه

دکترغنی، همزمان، هم جشن پیروزی می گیرد؛ هم سرنگون می شود

گروه دولت ساز، درعرصه داخلی و منطقه ای، با تمام نیروها درتقابل قرار گرفته است.

اوضاع به گونه ای شکل گرفته است که گروه اشرف غنی از یک سو خودش را به پیروزی قطعی محکوم ساخته، از سوی دیگر، نیروهای داخلی و بازیگرانی که اقدامات ناسنجیده غنی و شرکاء با منافع شان در تصادم وتکر قرار دارد، اکنون از شروع یک بحران سراسری انتخاباتی حمایت می کنند.
پیش بینی ها چنین است که تیم دولت ساز از سد و نظارت کمیسیون شکایات هم به زور و یا به رضا عبور کرده، پیروزی خود را جشن می گیرند؛ همزمان، حکومت های محلی در کلان شهر ها به تصرف نیروهای مردمی احزاب با نفوذ درمی آید. سقوط مسالمت آمیز محور های شهری و انسداد بزرگ راه های حیاتی، راه را به مداخله سریع امریکا و ناتو باز می کند. آنگاه غنی سرنگون شده و در حکومت عبوری یا مشارکتی نیز حضور نخواهد داشت.