-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۹, سه‌شنبه

احتمال فرار مخفیانه دکترحلیم تنویر به افغانستان

او درتماس های پی درپی با مقامات دولت کابل، برای بازگشت سریع به افغانستان چراغ سبز گرفته است.به حواله اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، قرار است دکترحلیم تنویر مخفیانه از اروپا به افغانستان فرار کند. 

گزارش مشعر است که بعد از اعلام فراخوان دکترمحمدی، به هدف گشایش پروندۀ دادخواهی علیه تنویر، شماری از فعالان و حقوق دانان افغانستانی که با مسایل حقوق بین الملل سروکار دارند، کارزار آماده گی برای ترتیب صورت دعوا به هدف کشانیدن دکترحلیم تنویر به محاکمه بین المللی را آغاز کرده اند. 

بعد از افشای ویدیوی نفرت بار از یک مجلس آلوده به سموم کینه و راسیزم، که حلیم تنویر در آن سخنرانی می کرد؛ توفانی از اعتراضات در شبکه های اجتماعی، به راه افتاده است. گزارش مشعر است که حلیم تنویر احتمال پوزش خواهی از مردم افغانستان را رد کرده و  بعد از تماس های مکرر با مقامات دولتی کابل از منظر عام مخفی شده است.
ترتیبات ترک اروپا به مقصد افغانستان گرفته شده و شاید هم اکنون نیز در راه ورود به یک مکان نامعلوم باشد. 
گفته می شود وی برای بازگشت سری و سریع به افغانستان چراغ سبز گرفته است.