-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۸, پنجشنبه

افغانستان درشرایط هولناک و فوق اضطراب قرار گرفته است. کشور، تشنۀ یک عبدالخالق هزاره ثانی است. مگرهمه چیز از اصل خود فاصله گرفته است. دیگرهیچ مادری، عبدالخالقی نخواهد زائید.