-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۸, یکشنبه

داوود کلکانی رهبری یک شبکه جاسوسی عربستان را به دوش دارد

رسالت گزارشنامه افغانستان، مبارزه با «اقلیت خائن» درافغانستان مجروح است.

منابع امنیت ملی به اطلاعاتی مکرر دست یافته اند که داوود کلکانی عضو تیم دولت ساز از سال ها به این سو در خدمت شبکه اطلاعاتی سفارت عربستان درکابل قرار دارد. داوود کلکانی از جان فدا های تیم دولت ساز است.
مجموعه گزارش ها درین باره درسالیان اخیر دربایگانی امنیت تلمبار شده اما اجازۀ عملیات رسیده گی از سوی دولت ندارد. شخصی به اسم الجمعه الکعبی از کارکنان اطلاعاتی سفارت عربستان درکابل از زمان وکالت داوود کلکانی با وی درتماس دایم بوده و اکنون تحت رهبری داوود کلکانی یک شبکه تبلیغاتی وجمع آوری اطلاعات در بارۀ تحرکات یومیه سفارت ایران درافغانستان فعالیت دارد. وظیفه این شبکه، کشف و شناسایی کسانی است که با بخش فرهنگی سفارت ایران در رفت و آمد اند. امنیت ملی بدین باور است که داوود کلکانی از همان ابتداء براساس فتوای و مجوز استاد سیاف درخدمت شبکه عربستان قرار گرفته است.