-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳۰, شنبه

گستاخی غیر هنری فهیم فنا در برنامه ستاره افغان

برنامه ستاره افغان را می دیدم. فهیم فنا، جوانی با قابلیت های امیدوار کننده، در نخستین صحنه اجرای زنده، بدترین اشتباه خویش را مرتکب شد و به عنوان یک آغازگر و مبتدی، در برابر سیداگل اضافه از ظرفیت خود صحبت کرد.

 این آقا از بردباری و تواضح هنری ظاهراً هنوز بهره ای نبرده است. شرط آواز خوانی خلاق، زور زدن برای خواندن، ساختن کمپوز و پرطمعی مبالغه آمیز نیست؛ در قدم اول دست آموزی و پرورش روح از بهر درخشش جوهر هنر و اخلاق است. او نخست شکسته نفسی بیاموزد و سر به گریبان فروبرد. باید بداند که بین وی و سیداگل فاصله هنری دست کم سی سال است. گستاخی مشارالیه را که دیدم احساس کردم او نخستین سقوط هنری خود را تجربه کرد. بعید است به آسانی جبیره شود. درضمن، شاید بعد ازین رأی نیاورد و از چرخه بیرون زده شود.