-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۷, یکشنبه

جوانانی که نه به درد افغانستان می خورند؛ نه برای کشورهای مهاجر پذیر
دریک نظرسنجی از سوی منابع اتریشی، 55 درصد جوانان افغان پناهنده درآن جا بدین باور اند که احکام اسلامی بالاتر از قوانین جاری اتریش است. 47 درصد شان خواهان حکومت اسلامی اند. بالاتر از 50 درصد شان خشونت مذهبی را مجاز می شمارند. درکل، به نظر می رسد که جوان های مسلمان با ارزش های دموکراتیک مشکل دارند.
The new integration study reveals dramatic things. More than half (55 %) of Afghan youths surveyed think that Islam rules are above the laws of Austria, almost half (47 %) wants an Islamic State of God. Just over half of Afghans consider violence as a legitimate way to produce honor and respect for their own person or religion. In General, it is apparent that Muslim youth have a problem with democratic values.

These results are shocking and show that in recent years we have let the wrong people in our country and that integration has failed!

ظاهرتایمن درین باره نوشت: فکر می کنم تعجب نداشته باشد. زیاد اند خانواده های که سال ها می شود که در خانه های دولتی کانادا زندگی می کنند، از کمک دولت استفاده می کنند و به کار سیاه می پردازند و دولت را کافر می دانند و خوردن (دزدی کردن) از دولت را "حلال" حساب می کنند. و "حلال" خور اند ...