-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۸, یکشنبه

از ورود احمدولی مسعود به محفل ارگ جلوگیری شده است


احمدولی مسعود: گفتمان ما مهار بحران است نه داخل شدن در تاریک‌خانه‌ی بحران

اعلامیهٔ وفاق ملی افغانستان

کابل: ۷- ۱۰ - ۱۳۹۸

هموطنان گرامی!
از طریق فضای مجازی بویژه "گزارش‌نامهٔ افغانستان!"
پیوستنِ جناب احمدولی مسعود کاندیدای ریاست جمهوری به تیم دولت‌ساز شایع شده است. بدینوسیله اعلام می‌نماییم که شایعه پراگنی‌های برخی از حلقات نه تنها مایهٔ نگرانی ما نیست که چهرهٔ دروغ‌پردازِ آنها را بیشتر از پیش نمایان می‌سازد.
با صراحت اعلام می‌نماییم که گفتمان ما در قالبِ شورای نامزدان ریاست جمهوری مهارِ بحران است، نه داخل شدن در تاریک‌خانهٔ بحران. دروغ‌های پیوستن را کسانی مطرح می‌کنند که کارِ شان شخصیت‌کُشی و ترور معنوی چهره‌های تأثیرگذار است، به همین جهت ارزش های اخلاقی را پامال می‌نمایند و در پایین‌ترین سطح خِرد فرهنگی قرار می‌گیرند.
وفاق ملی شایعه پراگنی یادشده را امرِ مذموم می‌شمارد و رد می‌کند. بنابراین از آوازه‌های بی‌بنیاد نمی هراسد و در مسیرِ اصول خویش برای عدالت و توسعه در کشور قاطعانه گام بر می‌دارد.
به امید اینکه شایعه سازان به ارزشِ معنوی حقیقت‌گویی پی‌ببرند و راه تربیت را در پیش گیرند.
دفتر سیاسی وفاق ملی افغانستان