-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۹, جمعه

فاروق وردک: اگرجاسوس کار دارید، آصف ننگ را انتخاب کنید!


گلزارسنگروال لست دزدی های آصف ننگ را به مرکز آورده است.
بزرگان ولایت لغمان به رهبری گلزار سنگروال معاون شورای ولایتی لغمان با یک لیست  دراز از فساد آصف ننگ به کابل آمده اند تا به ارگان های عدلی بسپارند.
از جمله اتهاماتی که از طرف بزرگان لغمان علیه اقای آصف ننگ بسته شده است عبارت است از: 
دزدی ۱۶ لک افغانی از ترازوی لاری ها، 7 لک افغانی  از مسیر حق العبور، ده لک افغانی از ته جایی شهرداری، هشت لک افغانی از ترانسپورت، 24 لک افغانی دسترسی 15 فیصدی در هر پروژه نمرات بلند منزل.
این عاید خالص این نورچشمی خونتای ارگ است. ده مورد دیگر به شکل اخاذی پرچون و منقطع وجود دارد. 
سنگروال میگوید که آصف ننگ والی لغمان برای خانه اش مواد ارتزاقی حتی سبزی را از دکانداران لغمان اخاذی کرده، به کابل روان میکند.  آقای سنگروال میافزاید که در تاریخ لغمان چنین آدم فاسدی دیده نشده است. 

وی می گوید: آصف ننگ ای کاش دزد میبود؛ اما او خس دزد است؛  حتی گلپی ومولی وبادرنگ  را از لغمان به خانه اش انتقال میدهد. من نمیفهمم که آیا در کابل کدام دکان سبزی فروشی دارد یا به مقامات کابل هم سبزی رشوت میدهد . این قدر آملوک را به کابل برد که ما حیران هستیم آخر در کابل چی میکند با این مقدار آملوک ؟ 
ننگ که در گذشته یکی از کمیشن کاران فاروق وردگ بود؛ ولی بعد از روزی که  ستاره اقتدار  اقای فاروق وردگ غروب کرد، عاجل علیه وردک دست به افشاگری های رنگارنگ زد. 
ننگ به دامان گلبدین حکمتیار پناه برد و در نتیجه فشار حبیب الرحمن حکمتیار والی لغمان تعیین شد. چون لغمان برای حکمتیار زیاد حایز اهمیت بود. هنگام عقب  نشینی از جنگهایی کابل به لغمان پناه برد. لغمان در انتخابات برای حکمتیار آهمیت حیاتی داشت روی همین ملحوظ حکمتیار فشار آورد که  اقای ننگ والی لغمان مقررشود. 
حالا خبر اینست که آقای ننگ از ترس دولت علیه حکمتیار تبلیغات منفی می کند  ومی خواست در گروپ انشعابی حزب اسلامی برای خود جای پیدا کند اما با مخالفت فاروق وردک مواجه شد. فاروق وردک زمانی آصف ننگ را که به اتهام جاسوسی به پاکستان از طرف امنیت گرفتار شده بود؛ با استفاده از صلاحیت وزارت از حبس آزاد کرده بود. اکنون می گوید: اگر شما اینجا کدام جاسوس کار دارید، ننگ حاضر به خدمت است.