-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۷, شنبه

خلقی های بد بخت!

بعد از 38 سال شماری از هواداران حفیظ الله درکابل جرگه ای یاد تشکیل دادند و اکت و ادای ضد شوروی در آوردند! حیرت زده شدم. برایم مدلل شد که این دسته هیچ کتاب نمی خواند. به همین سبب خیلی راحت جلسه گرفتند و تجاوز شوروی به افغانستان را تقبییییییح کردند. درین که خلقی ها به سرعت فروپاشیده و مضمحل شدند، حکمتی بود. یکی ازین حکمت ها، همین خاک زدن به چشم مردم و تاریخ است. عجیب است. درزندان که بودیم، خیال محمد کتوازی یک مجله کهنه به نام « مجله صلح وسوسیالیزم» می خواند و مشارالیه ( درکمال شگفتی) سه سال تمام همان مجله را می خواند وحیرت می کرد ازین که ما پیوسته دنبال کتاب های جدید می بودیم. ورد زبان خلقی امینی، فقط اتحاد شوروی و رفیق بریژنف بود. درهمان زندان. به راستی به جز چند نفر محدود، «رفقای اتحاد شوروی» جناح پرچم را اجازه نداد که یک تارموی بزرگ ترین جنایت کاران خلقی کم شود.