-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۸, دوشنبه

فرامرز تمنا مثل همان عابری است که بعد از یک بارش شدید درکابل، جاده ها زیر آب رفته بود و رهگذر مسکین، غافلگیرانه پایش را روی دهانۀ فاضلاب ( درچهارراهی لب جر) گذاشته و حفره آبرو، او را قورت داده بود.