-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۶, جمعه

اسرار عجیب


گاردین درجون ۲۰۰۱ گزارشی از دادخواهی فرزند لاورنتی بریا رئیس ادارۀ جاسوسی استالین به نشر رساند. درین گزارش آمده است که بریا عامل مرگ استالین بود. استالین 12 ساعت تمام به حالت نیمه هوش در اتاقش زندانی ماند و کسی دکتررا به درمانش نفرستاد. یک گزارش دیگری را دیدم که می گفت عوامل قتل استالین قبلاً ترکیب داروی خاصی را که استالین روزانه مصرف می کرد، تغییر داده و آن را متضاد ساخته بودند.
یک بار گروه چهار نفره شامل خروشچوف، مالنکوف، مولوتوف و بریا به دیدن استالین به خانه ییلاقی وی درحاشیه مسکو آمدند. در آخرین بار، معلوم بود که صحنه درد و رنج مرگ استالین برای بریا خوش آیند بود. صورت بریا از دیدن استالین که ظاهراً آخرین نفس هایش را می کشید، از خوشحالی می درخشید. اما درهمان دقایقی که استالین مؤقتاً هوشیاری اش را بازیافت، بریا از وارخطایی به زانو درآمد و با محبت دست هایش را بوسید!