-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۸, پنجشنبه

افغانستان بیش از چهل سال جنگ بنیاد برانداز را از سر گذرانده؛ درین آوان کسی شاهد نبوده است که در مرکز یک شهر، برای تصرف یک خانه نشیمن، قوای زمینی و هوایی اردو به کار انداخته شده باشد. این شاهکار فقط به نام اشرف غنی ثبت تاریخ افغانستان شده است که پس آمد های به مراتب ناگواری را درقبال دارد. خریطه خون درحال پندیدن است... ظاهراً فرقه خود کامه سیاسی در ارگ متوجه نشده است که این خریطه خون چه زمانی و درکجا خواهد ترکید.