-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۴, چهارشنبه

یادداشت به احمد ولی مسعود


جناب احمد ولی مسعود؛ شما از عاقبت بحرانی هشدار داده اید که حوا نورستانی زنگ آن را نواخته است. 
اما گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دسترسی دارد که چنین زنگ خطر در حریم میراث ارزشناک احمد شاه مسعود در پنجشیر به صدا درآمده است. دسته جاتی مشکوک وسازمان داده شده در گوشه وکنار پنجشیر درواحد های حزب التحریر تنظیم شده و در جلسات خویش از تسلط بر پنجشیر و تصرف مزار مسعود گپ می زنند. 
وظیفۀ واجبی شما یافتن یک «گزینۀ مهار بحران» انتخاباتی نیست. گرفتن تدابیر از وقوع یک توطئه ای است که هیچ گاه سرِایستادن ندارد. کار بنیاد مسعود، زیرساخت سازی فرهنگی ازطریق کارهای «خیریه» است. رسالت و دغدغه شما، رأی شماری نیست؛ رسیده گی به تهدید هایی است که هدف از آن، برباد دادن میراث ملی مسعود است.