-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۰, سه‌شنبه

جناب «مغزمتفکر»!


اضافه از تصور، عجیب و تأسف بار هستی. بیکاره های اروپا و امریکا را که قرابت خانواده گی و قومی  با تو دارند، به عضویت در باشگاه قدرت سرافراز می گردانی؛ یک مفلوک اکسپایر شده را سهل مقام وزارت ارشد می دهی، هیچ تردیدی به خود راه نمی دهی که بعد از 178 سال، به  سینۀ ویلیام مکناتن امریکایی ( جان باس) مدال غازی وزیراکبرخان را الصاق کنی؛ اما نمی خواهی به فرزندان مملکت ( از جمله بانو ویدا ساغری) که سراسر درین خرابکده رنج برده اند؛ فرصت شغلی فراهم کنی؟
به راستی که در نوع خود منفرد هستی. مصاحبان جوان و پیرت نیز مثل خودت هستند.