-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۱, شنبه

بهترین واکنش یکی از کاربران نسبت به عکس حامد کرزیراشبیل پلاستیکی پاکستانی! حتا دسته اش تولید پاکستان!
 پس با کدام چشم بروی مردم سیل داری !
 یک کارخانه راشپیل سازی با یک هزار ملیون دالر برباد رفته ازخود به 
یادگار نماندی؛
(میدان هوایی ساخت داوود خان
 را به نام خودت کردی. )
  
وای برین ملت بی کس- گویا که موسیچه بیگناه باشی؟ حال آن که تمام سیاه روزی های ملت نتیجه ۱۴ سال حاکمیت  ‌توست؛ آن هم  بنام مصلحت ها! 
(می گویند بودنه سرخود را زیر ریگ کرده گمان میکند صیاد او را نمی بیند... 
در حالی که تاریخ قضاوت خود را کرده نیست!)

اقلا"  یک فابریکه کوچک راشپیل
 سازی که ۴۰۰۰ دالر مصرف نداشت اگر ازخود بیادگار میماندی  ..

حالا دعایت میکردیم...