-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۱, شنبه

یخن گیری در خرید وفروش پست های ارگ


شمیم کتوازی در مقابل ۵ صد هزار دالر ریاست مستقل  ارگان های محل را خرید. در آستانۀ نهای شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش بست های کلیدی دولت اوج گرفته است.

سوداگری و دوبالایی بالای ریاست مستقل ارگان های محل ادامه دارد. گزارش حکایت دارد متین بیگ به جای فیض الله کاکر همچون رئیس دفتر ریاست جمهوری تقرری یافته است. اما جنجال بر سر چوکی ریاست مستقل ارگان های محل به یک صحنه لاش خوری تبدیل گردیده است.
یک گروه کوچک به سرکرده گی رحیم زیرک شخص مقرب به دکترغنی به نفع شمیم جان کتوازی والی پکتیا عرق ریزی دارد و دسته ای دیگر بیرق بیرق حیات الله حیات والی قندهار را به شانه گرفته اند.
طرفداران والی قندهار ادعا دارد که رحیم زیرک از شمیم جان کتوازی مبلغ پنج لاک دالر گرفته است. این درحالی است که کتوازی قبلاً 4 میلیون دالر را از حساب کمپاین انتخاباتی قند وقروت کرده است.
 افزون برین شخص غنی ازوضعیت ناگوار انتخاباتی در پکتیا خبر داشت که مردم عمر داوودزی را با بوتل های زده بودند.