-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه

داکترعبدالله موازی با حرکت سفارت امریکا جلو می رود

جرئت و جسارت های ناقص و غیرقابل اعتماد که دکترعبدالله گاه گاه از خود ظاهر می سازد، به شدت ناپایدار است و اجرای ضد آن از سوی وی امری متصوراما برای برخی ها نا متوقع است. چیزهایی که دیروز بر زبان آورد، چکیده های سخنان مقامات سفارت امریکا است که خیلی حساب شده و گام به گام، محتاطانه برایش دیکته می کنند. درین میان، بدنه مردمی که از هر طیف به دور وی شناور است، فکر می کنند که وی این بار تغییر کرده. اما از سیمای شان فهمیده می شود که بر داکترعبدالله به درستی اعتماد ندارند. چنان چه خود شان می گویند اگر داکتر هم تن به خواسته های شان برای نجات انتخابات ندهد، خود دست به کار خواهند شد. این در واقع ثبوت حس بی اعتمادی جریان های شامل در ثبات و همگرایی نسبت به عملکرد های آینده عبدالله است.