-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۳, دوشنبه

یک تشویش وحشتناک

در جریان تغییرات روابط بین ایران و جهان، آسمان افغانستان بستر ترابری هوایی صد ها پرواز بین المللی ( در روز) شده است. و این فرصت طلایی دست داده است تا مبالغ زیادی هزینه های دالر به حساب دولت افغانستان واریز شود. اما تشویق و بی اعتمادی آزار دهنده ای در سطح عمومی بروز کرده است که این همه هزینه ها به چنگ خونتای ارگ افتاده و همانند چور حشری از حساب کریدت های مخابراتی، کود ۹۱ و منابع مالی دیگرُ مسابقه چنگ زدن به هزینه های باد آورده نیز آغاز شده باشد. حکومت کابل بودجه ملی را به قیمت گسترش گرسنه گی، بیکاری و ایجاد لشکرهای دزدان خیابانی، هدر داد؛ پس با این هزینه دالر جدید چه حال خواهد شد؟ گروه حاکم به دزدی و غارت عادت کرده و قطعاً بعید است عادتش را عوض یا مهار کند. 
هیچ مرجعی نیست که این ها به آن پاسخگو باشند؛ هیچ کسی حاضر به حسابدهی نیست. هرکه سر بالا کند، با یک بسته پول به دهانش می زنند که ساکت شود. این تراژدی را متوجه شده اید؟