-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۳, جمعه

اگر کار امریکا و ایران در عراق به خرابی بکشد، اوضاع در افغانستان هم درهم وبرهم تر می شود. قبل از درگیری مستقیم ارتش ها، نبرد نیابتی شدیدی در می گیرد. نبرد نیابتی، اثراتش عمیق، و مخارجش کم است.