-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۱, جمعه

غنی قهرمان کتاب «بی شعوری» است

من که دورۀ اشرف غنی را به توان مغز خودم تول و ترازو می کنم؛ این طور گفته می توانم که وی پشتون های افغانستان را مانند طالبان چنان ضربتی زده است که تا پنجاه سال دیگر جبیره نخواهد شد.

 این چه گونه عقل و فراست است که در درون خانه مشترک، ( این طرف خط دیورند)، جنگ همه جانبه علیه تاجک، هزاره، ازبک و حتی بخش گسترده ای از پشتون ها به راه انداخته، اما انتظار دارد که حلقه ریسمان را به گردن پشتون های آنسوی مرز هم بیاندازد تا سعادت دنیا و عقبی را نصیب شوند!
با این ضاله پنداری همچنان اشتها دارد پنج سال دیگر هم روی شانه های شکسته افغانستان سواری دهد و با رفتار سرتا غلط، همه از وی تأسی جویند و پاکستان هم پس سرش را بخارد و فقط سیل کند! غنی، نمونه کامل تیپی است که در کتاب « بی شعوری» بازتاب یافته است.