-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبه

منظور پشتین آزادی خواه است؛ مگر شما چی؟


شاداب بیگزاد نگاشته است:
اگر منظور پشتین برحق است؟

جنبش روشنایی که حق هزاره را خواست چگونه محکوم به مرگ شدند، جنرال دوستم که حق اوزبیک ها را می‌خواهد خانه نشین وحتی تبعید شد، داکتر لطیف پدرام که حق تاجیک ها را می‌خواهد چگونه از پارلمان بیرون کشیده شد!  

قبول میکنیم منظور پشتین یک آزادی خواه پاکستانی؛ اما شما جارچی های کرایی بگوید تاثیر آزادی خواهی او بر افغانستان چی‌است؟

چرا داکترلطیف پدرام بر حق نیست اما، منظور پشتین از دیدگاه شما برحق است؛ مگر پدرام چیزی کمتر از منظور پشتین خواسته، چرا عدالت خواهی تاجیک ها سرکوب شود؛ ولی عدالت خواهی یک پاکستانی حمایت شود؟

پدرام حق تاجیک های افغانستان را خواسته نه کم، نه زیاد؛ منظور پشتین حق پشتو زبان های پاکستانی را خواسته ما را به مسائل داخلی پاکستانی ها چه کار اگر تعصب زبانی نداریم.

اگر منظور پشتین را پشتون افغانستانی می‌گوئید پس چرا برای عبور از مرز تورخم روزها در پشت سفارت پاکستان برای گرفتن ویزه، خواب هستید؛ بروید بدون ویزا چون ادعای مالکیت دارید؛ واگر بدون پاسپورت و ویزا به خاک خودتان رفته نمی‌توانید شما واقعا که ناتوان، بی‌چاره و درمانده های هستید که فقط زنده باد و مُرده باد بگوید ودهن تان را به کرایه بدهید وبس.

مگر جنبش روشنایی چیزی بالا تر از خواسته های منظور پشتون داشت؟
جنبش روشنایی حق هزاره ها را می‌خواست که توسط شما طرفداران اشرف غنی سرکوب و حتی محکوم به مرگ شدند چقدر فاجعه بار است هزاره خودت اگر عدالت بگوید به دهنش میزنی، تاجیک خودت اگر عدالت بگوید از پارلمان بیرون اش می‌کنی، معاون ازبیک تبار خودت را تبعید می‌کنی اما از پشتون پاکستانی بخاطر تنها همزبان بودن حمایت می‌کنی بدون شک که چیزی به نام مدنیت و ازادی خواهی در وجودت نیست جز همان تعصب و قوم پرستی. 

مبارزان افغانستان را لنده غر می‌گویی مبارز پاکستانی را زیارت ساخته ایی، مبارزه هزاره را جاسوس ایران می‌گویی مبارز پاکستانی را برسر شانه هایت سوار کرده ایی، مبارز اوزبیک را محکوم به قتل می‌کنی، از هلیکوپتر آویزان میکنی اما مبارز پشتون پاکستانی را نمی‌گزاری که حتی چند روز در زندان باشد و آمده ایی تا مداخله پاکستانی ها را در امور کشورم توجیه کنی خدواند رحم کند بر حال شما دزدان هوشیار ونادان.