-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۳, دوشنبه

جهیز گر خون


تلاش دکترغنی به صورت دادن یک معامله خون بها با آمرنعیم برادر آمرستار

اطلاع تازه به گزارشنامه افغانستان مشعر است که کمیسیون رسیده گی به قتل آمرستار وهمراهانش به جایی نرسیده و دکترغنی از ناحیه آمرنعیم برادر آمرستار از استقامت غوربند به تشویش است. آمرنعیم 500 تفنگ دار را در اختیار خود دارد و در پیچ و نبشی می تواند خونتای ارگ را آماج قرار دهد.
به اعضای کمیسیون قطعاً ثابت است که آمرستار بالاثر نقشه اجمل عابد و مصطفی مدیرشهری، با دستور ارگ تیرباران شده اند. کار کمیسیون به راه حلی مطابق فرمایش غنی دست نیافته است.
اکنون دکترغنی دست به دامن بهاء الدین رئیس شورای ولایتی پروان شده تا قضیه را درچوکات یک معامله ختم کند.
درحالی کشمکش داخلی سختی درجریان است، غنی سعی دارد آمرنعیم را با اعطای مقام دولتی و خون بها خاموش سازد. آمرنعیم زیربار نرفته است. وی در کوهستان های غوربند حدود ده صوف و پناه جنگی دارد که گرفتن آن از سوی جوخه مرگ گشتاپویی که به منظورشکار مخالفین در دسترس است، به تصرف درآید.