-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۱, شنبه

هشدار ارگ به الماس خان زاهد

طبق اطلاع تازه، به الماس خان زاهد عضو کمیسیون تحقیق بر قتل آمرستار و همراهانش از مقام ارگ هدایت داده شده است که قضیۀ اعدام صحرایی درخیرخانه را عاجل و از هر طریق ممکن، مختومه کرده و دوسیه اش را ببندند. به الماس خان اشارۀ هشدار آمیزی ابلاغ شده است که پسرتو هم یک منسوب امنیت ملی را ترور کرده و باید در زندان باشد. به این ترتیب، به هیأت بازیابی حقیقت که چند تن دیگر در آن شامل اند؛ وظیفۀ مصلحتی دشواری پیش آمده است.
نتیجه: قضیه قتل به نفع مصطفی معاون شهری، اجمل عابد و قوماندان قطعه ویژه امنیت و فی المجموع مطابق میل دکترغنی فیصله خواهد شد و نتیجتاً از میان هیأت بازیاب، یک روایت جعلی ماستمالی شده بیرون خواهد آمد.