-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۳۰, دوشنبه

تجدید پیمان بین اشرف غنی و سیاف

اشرف غنی اخیراً به طور حساب شده، غاصبان زمین را آماج گرفت. تمامی غاصبان زمین اتفاقاً با دولت وی همراستا اند. اما هدف غنی، کس دیگری بود: استاد سیاف.
از همین رو، سیاف عاجل به ارگ آمد. درگذشته، این غنی بود که به درگاه سیاف به خوشحال خان یا پغمان می رفت. این بار، سیاف به حضور حاضر آمد. او از نخستین قبضه گران زمین های دولت در پغمان، کمپنی، چمتله و ده ها مکان دیگر در شهر کابل است. احتمالاً معامله انجام گرفت. غنی، او را از دایرۀ غاصبان تحت پیگرد بیرون فرض می کند؛ پسرش سیاف نیز به شکل سفارشی وارد ولسی جرگه شده است. درعوض، سیاف فتوای خود را در یک چنین ایام حساس، به تیم دولت ساز تقدیم کردنی است. زمزمه های رفتن انتخابات به دور دوم، غنی را به فتوای سیاف مشتاق تر ساخته است. مضاف برین، رویارویی تیم دولت ساز با امریکا در رابطه به انعقاد یک جانبه پیمان صلح با طالبان و پاکستان، نیاز به فتوای سیاف را بیشتر کرده است. اما سیاف هیچ گاه در مواجهه با امریکا به نفع غنی از موضع یک مرجعیت دینی، فتوایی نخواهد داد. غنی درین زمینه محاسبه اش خام است. امکان دارد درهمین شب و روز، سفیر جدید امریکا و یا یکی از ارکان  مهم سفارت به دیدار سیاف بشتابند و پنجره ای را که غنی به تازه گی باز کرده، تخته کوب کنند.
در هرحال، گزارش شده که تفاهم نامه تازه بین غنی و سیاف از سوی مسلمیار تنظیم شده است.