-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۴, سه‌شنبه

زنده گی روزانۀ غارتگران

این آقا برای قاپیدن قرار داد های دولتی، شش شرکت ساخته گی به نام خود مفتوح کرده است. گزارش می شود که دکترغنی ظاهراً حکم ممنوع‌الخروجی جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی را امضا کرد و این حکم به فرودگاه‌ها و بنادر افغانستان تکثیر شد.

دلایل ممنوع‌الخروجی پیکار که یکی از افراد نهاید با اعتماد رییس جمهور غنی بود، شراکت وی در ده ها قراردادهای وزارت شهرسازی و اراضی و حق ندادن به حلقه رییس جمهور گفته شده است.

جواد پیکار ده ها قرارداد ساختمانی را از بودجه انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی برای شرکتهای که خودش در آن سهم دارد و محمد عارف عبرت، رییس اداری وزارت شهرسازی آنها را در پشت صحنه مدیریت میکند، برای شرکتهای خودش که اسم تعداد آنها قرار ذیل است،‌ سپرده است.

۱. شرکت ساختمانی رامین حمزه
۲. شرکت ساختمانی میهن توانا
۳. شرکت ساختمانی معمار بهاران
۴. شرکت افضل‌یان
۵. شرکت انجینیر محمد جان

این شرکت ها در طی ۶ سال گذشته صدها پروژه های ساختمانی ریاست اراضی وقت و در یک سال اخیر قراردادهای وزارت شهرسازی و مسکن را برنده شده اند.

محمد عارف عبرت، رییس اداری وزارت شهرسازی و اراضی نماینده وزیر و هماهنگ کننده تمام قراردادهای ساختمانی است.

گفته میشود که همایون فیض،‌ رییس تصدی خانه سازی قرارداد به تعداد ۱۱۵ مکتب را که از طریق تکنالوژی پیشساخت در فابریکه خانه سازی تولید شده است، قرارداد نصب آن را در ساحه با شرکتهای که برایش رشوه پرداخته، سپرده است.

گفته میشود که به خاطر سپردن قرارداد نصب مکاتب پیش ساخت، حد اقل ۳۵ هزار دالر از هر شرکت گرفته شده است.

همچنان ده ها تن به شمول توریالی ایثار معیین خصوصی سازی و احمدشاه همت (متهم به اختلاس) به صورت غیر قانونی و بدون حکم رییس جمهور در بستهای ۱ و مافوق رتبه استخدام شده اند.

یادداشت: این اطلاع موثق و دقیق است که از طریق معیین اداری وزارت ، خاطره سادات، به بیرون درز کرده است. گفته میشود روابط وزیر با این معیینش روی تقسیم و تنظیم پول را که به عنوان رشوه از شرکت‌ها میگیرند، تیره بوده است.