-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه

دکترغنی خدمات امنیتی برای دکترعبدالله را قطع کرده است.

گزارش می رسد که به دستور دکترغنی پروسه خدمات امنیتی برای تامین امنیت دکتر عبدالله را متوقف شده است. 
ارگان های امنیت طبق تعامل رسمی مسوول تامین امنیت مقامات عالیه دولت است. همچنان ریاست رجال برجسته امنیت ملی روزانه دو بار در مسیر رفت و آمد دکترعبدالله امنیت وی را تأمین می کرد. دکترغنی همچنان دستور داده است که خدمات ریاست رجال برجسته برای دکترعبدالله قطع شود. 
درحال حاضر، قطعه امنیتی عبدالله متشکل از یک گروه از مجاهدین کماندو است. وقوع هر نوع اتفاق ناگوار علیه جان دکترعبدالله به دوش دولت خواهد بود.