-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۹, پنجشنبه

مدافعان مشکوک اجمل عابدی


بعضی ها از «دوستی» شخصی خویش با اجمل عابدی دم می زنند و موارد اطلاعاتی مطرح شده در رابطه به پیشینۀ ارتباطات وی با شبکه های بیرونی را «شخصی» به قلم داده اند. «دوستی» شخصی بحث مجزا است و برای همه ای شان مبارک باشد. البته من می دانم که درخت این «دوستی» از کجا آب می خورد؛ اما فعلاً از آن می گذرم.  اما مواردی که به سلامت ملی افغانستان مربوط است؛ «شخصی» نیست، حیاتی، جدی و استوار بر یافته های اطلاعاتی است. این شبکه ها افغانستان را تکه تکه کرده اند. کسی که با اجمل عابدی مراوۀ «شخصی» ندارد؛ چرا باید علیه ایشان دست به «اتهام» بزند؟ 
اطلاعات من از اجمل عابدی به 25 سال پیش در پشاور بر می گردد. من در آن زمان گزارشگر بی بی سی بودم. مضاف برین، وقتی او را به طور پراشوتی به معاونت امنیت انتصاب کردند؛ تنها من متعجب نشده بودم؛ اکثریت کارکنان امنیت به کُنه این مساله پی برده بودند. تکرار موارد اتهامی به اجمل عابدی را زمانی مطرح کردم که اخیراً ارگان امنیت ملی تمامی گزارش ها و یافته های قبلی در مورد ایشان را تایید کرده است.