-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۱, شنبه

هیچ کشوری در دنیا به طور مشخص درحمایت از ایران نه ایستاد. هرچه دایرۀ تبلیغاتی میان تهی را کلان تر گرفت، درعمل، هیچ دست آوردی نصیب ایران نشد. با هلاکت سلیمانی باخت بزرگی پیش آمد. این باخت همچنان ادامه می یابد. اکنون خطر دیگری متوجه ایران است: بازیابی موشک کاری هواپیمای جدید اکرائینی. این حادثه عواقب زیادی خواهد داشت. تا رسیدن مرحله دوم کمپاین وسیع کشکمش با امریکا و جهان نزدیک می شود.