-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۰, جمعه

ارگ مشغول ترور رقبا است... دزدی فراگیر تر خواهد شد

دزدی و قتل درکابل را با نمایش های رنجری و آژیر و چشمک زدن چراغ های آبی وسرخ نمی توان کاهش داد یا به کنترول درآورد. هیچ گاه درتاریخ کابل حجم نا امنی و خس دزدی بی رحمانه و کشتن یک جوان در بدل یک موبائیل قراضه، تا به این حد نبوده است. اقتصاد درسطح ضعیف شده و قدرت خرید مردم فروکاسته، گرسنه گی فراگیر تر شده است. این وضعیت، رُِخ متفاوتی از شورش گرسنه گان و ستم دیده گان است. یک مشت دزد لانه گرفته در ارگ و ارکان دولت، همه چیز را درقید خود در آورده و متباقی مردم ورشکسته شده اند. راه حل، تأمین شرایط اشتغال است؛ همان وعده ای دروغین که اشرف غنی داده بود:
یک میلیون شغل ایجاد می کنیم!
درعوض، میلیون ها شغل از بین رفته است.