-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۱, چهارشنبه

برادریونس قانونی به امرالله صالح: مرا از جمع یونس قانونی حساب نکنید!


افغانستان به سختی نفس می کشد؛ اما این ها را نگاه کنید!درگرماگرم بن بست انتخاباتی و مزمن شدن بحران، یونس قانونی بار دیگر درمجالس شکم پروران میدان باخته و ابتکار از دسته داه، پیوسته پدیدار شده است. ایشان اصولاً در محور حامد کرزی نفس می کشد و نسیم تشکیل یک حکومت عبوری کم کم وزیدن گرفته است.
به حواله گزارش رسیده؛ اما در بُعد شخصی، یک ضرورت خانواده گی سبب تپ وتلاش موصوف به شمار می رود. برادرانش از کار بی کار شده و کار «اولاد ها و نورچشمی ها» درسفارت ها نیز رو به اتمام است. 
نمایشی راه می اندازند تا به اشرف غنی گوشه چشمی زده شود تا برادران را دو باره به کار گماشته و نورچشمی ها هم بی سرنوشت نشوند. 
اخیراً نجیب امان یکی ازبرادران یونس قانونی بعد از سه ماه خانه نشینی نزد امرالله صالح آمد و اعلام کرد که لطفاً مرا از جمع قانونی حساب نکنید ودر یک کاری مقرر کنید. امرالله حسن التفات نشان داد اما اشرف غنی انتصاب برادر قانونی را درمقامی درخور، رد کرد. جالب این جاست نجیب امان علی رغم آن که از استخبارات انگلیس منظم معاش می گیرد، بازهم برای رسیدن به یک مقام دولتی تشنه گی می کشد. این گونه است روزگار نخبه گان خود خوانده. 
گزارش دیگری مشعر است که ارگ برنامه تجزیۀ گروه وفادار به دکترعبدالله را در دستور کار قرار داده است.