-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۱, شنبه

امرالله صالح: از آخر بروید به اول، از اول بروید به آخر!امرالله صالح: امنیت ملی قتل عام کرده؛ باید جرگه قومی یک کاری کند!
امرالله صالح دررابطه به ترور آمرستار از سوی امنیت ملی و «قشون کشی» امنیت ملی گفت:
وقتش پوره شده بود و آب و دانه اش ازین دنیا قطع شد؛ و رفت پی کارش!
خلاصه نمی توانست انکار کند که امنیت ملی آمرستار را همراه با نفراتش ترور کرده اند.
بعد مساله را تیت و پرک کرد و گفت که از آمرستار درس فروتنی آموخته ام. درس فروتنی اش این بود که به جای سوگواری و شهادت پسرش، به انتخابات ریاست جمهوری دلبسته بود!

از همین خاطر در قلب تمام ما جای گرفت ومهرومحبت خاص وویژه در دل رئیس جمهور افغانستان پیدا شد. امرالله می گوید که به گفته رئیس صاحب جمهور،  گفته بوده که آمرستار مرگ را پیشاپیش پذیرفته است.
در روز کشتارجمعی درخانه پسرخاله آمرستار، او ( امرالله) به جلالت مأب رئیس جمهور را تلفن کرده!

رئیس صاحب جمهورافغانستان تکان خورد! باید ارگان های امنیتی قبل از عملیات وبعد از عملیات او را درجریان می گذاشتند!
بعداً رئیس صاحب جمهور جریان حادثه را ظاهراً از زبان رئیس امنیت و دیگر رؤسا شنیده و گفته که برایش قابل قبول نیست! هههه هههه ... نمی توانست سوال کند از ضیأ سراج که کی امر داد؟ قومانده از کی بود؟ دلیلش چه بود؟

امرالله درین رابطه تیر خود را آورد. قطعه ویژه امنیت ملی تیرباران صحرایی راه می اندازد؛ اما رزمنده داعشی و انتحاری را از میادین جنگ، محترمانه به توقیف گاه انتقال می دهند. به جای پرسان از مسوولان امنیت ملی، حل یا رنگمالی این مساله را به گردن الماس زاهد و اقبال خان کوهستانی می اندازد!
رد مساله را طوری گم می کند که افکارعمومی مذبدب شود که این جنایت به دستور ارگ در امنیت ملی طراحی نشده بود.
می خواهد از طریق الماس زاهد، حبیب افغان، ایوب سالنگی و قسیم جنگل باغ به اصل قضیه پی ببرند! اینه امنیت... از مصطفی و اجمل عابدی هیچ نام نمی گیرد. تازه این سوال را مطرح می کند که معلوم نیست چه کسی این کار را کرده تا نشود که اتحاد ما خراب شود.
بدین ترتیب، دام یک کمیسیون را گذاشته اند تا همه چیز از مرحله حال به سوی یک فراموشی و «فروتنی» عبور داده شود. کمیسیون را شفیع ساخته اند که دیوار بکشند و قضیه از امنیت ملی به جرگه قومی ارجاع یابد. کارخانه گی امرالله صالح به کمیسیون چنین است: از آخر بروید به اول، از اول بروید به آخر!
گدود سازی قضیه یعنی این.