-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۸, شنبه

گزارش می رسد که تیم دولت ساز در ارگ گلیم ماتم پهن کرده است. حمدالله محب از دهلی دست خالی برگشته است. هند مخالف اصلی طالبان در رسیدن به ارگ کابل است. اما دست اتحاد به غنی دراز نمی کند؛ کانال های مرئی و نامرئی بسیاری فعال خواهد شد. تیم ارگ رخ دیگر طالبان است. اما طالب اصلی که صاحبش پاکستان است، رخ دیگر را قبول ندارد.