-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۶, یکشنبه

خواب حکومت دوم آشفته شده روان است

جلسه رهبران پیوسته به پروسه صلح امریکایی با طالبان در خانه محقق، نخستین گام برای کنار زدن و ختم حکومت غنی را به جلو برداشته اند. طالبان با همین گروه ها وارد تعامل می شود و گروه غنی نیز درهمین ترکیب ادغام می شود.