-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۶, یکشنبه

غنی جایی به گریز دارد؛ بدمعاشان تفنگی اش کجا می روند؟

به نظر می رسد که شمارش معکوس برای حسابدهی اشرف غنی شروع شده است. او در چهارسال حکومت مسخره اش، با همه جنگید و هیچ قشری را بدون زخم زدن به حال خود شان نگذاشت. حال ائتلاف اعلام ناشده و فراگیری به شمول طالبان و دیگر مدعیان قدرت سیاسی علیه وی شکل گرفته است. برای غنی بهترین موقع است که بگریزد و جان خود را به چت کند. هیچ کسی بروی رحم نخواهد کرد. اما درین میان، تفنگی های خود سر نظیر خوشحال سعادت و دیگر بدمعاشان که تنها درحمله بر خانه قیصاری هفت جوان را بی گناه به خون غلتانده اند؛ کجا خواهند رفت؟