-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۹, یکشنبه

همکاری خسربره احمد شاه مسعود با قاتلان مسعود

این آقا در بدل آزاد سازی یک فرد مهم القاعده، ده میلیون دالر از وزیر کویتی نقد کرد.در سال ۲۰۰۱ که واحدهای القاعده مستقر در توره بوره به سوی پاکستان درفرار بودند، یک تروریست عرب درحالت زخمی به چنگ نیروهای امنیتی افغانستان افتاد. او، محمد علی پسر سکرتر وزیر خارجه کویت بود که تحت فرمان اسامه تا آخرین لحظه جنگیده بود.

عرب به دام افتاده، در ریاست سوم تحقیق زیر بازجویی بود. درین حال حاجی راشدین محمدی ( برادرزن شادروان احمد شاه مسعود) به اسم دپلومات و سوء استفاده از نام احمد شاه مسعود، درب سفارت های عرب خلیجی را پیوسته می کوبید و ابراز همکاری می کرد. وقتی سکرتروزارت خارجه کویت خبردار شد که پسرش در زندان کابل است؛ راشدین را به ملاقات طلبید و به اوی گفت که پسرم را مخفی از زندان بیرون کن. راشدین محمدی درنقش یک گماشته به دربار کابل آمد. فوری در تابلوی خوراکی پسر سکرتروزیر خارجه کویت در زندان تغییرآمد و بهترین غذا برایش حواله گردید. ثانیاً ازابوظبی شخصاً برایش لباس های مفشن عربی، دستگاه ستلایت تلویزیون آورده بود.  
بازجویان این نفر القاعده، پنجشیری ها بودند. محمد علی علاوه برآن که به حیث جنگجوی القاعده از توره بوره گرفتار شده بود، اعتراف کرده بود زمانی که برنامه ترور احمد شاه مسعود درحضور اسامه طراحی می شد، وی نظریات مشخصی به طراحان داده بود. او درتحقیقات خود موارد دیگری را هم ابراز کرده بود.
حاجی راشدین درپول پرستی یک چهرۀ شاخص است و با استفاده از نام احمد شاه مسعود دست به کار شد و با تطمیع مقامات کابل، درهمدستی با رئیس امنیت سابق،
مخفیانه یک طیارۀ کویتی را به کابل آورد و زندانی القاعده را به سلامت به کویت برگرداند. منابع امنیتی می گویند درازاء این مأموریت ده میلیون دالر انعام یا مزد کار دریافت کرد.
مدیرتحقیق فعلاً اسمش محفوظ است.
این گزاره را به تاریخ نوشتم تا شخصیت سترگ احمد شاه مسعود را از حساب این ها جدا کنم. 

اشاره: پناه گاه های توره بوره در دره های سرسبز و قشنگی در دامنه اى سفيد کوه واقع در ولسوالى پچيرواگام ننگرهار، موقعیت دارد. از سال 1358 که نخستین دسته جات مجاهدین از پاکستان به این ساحه وارد شدند، تونل کشی ها و اعمار پایگاه مستحکم و مستتر نیز در دستور کار قرار گرفت که بعد ها به نام توره بوره مسمی گردید. غارهای توره بوره به وسیله یک شرکت کوه تراش امریکایی به نام ویتا ساخته شد.