-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۹, پنجشنبه

امنیت ملی یا جوخه مرگ سازمان گشتاپو؟


حدود هفت صد جنایتکار تروریست از میادین جرم و خون خواری گرفتار شده و محترمانه درزندان اند. چی شد که جوخه مرگ امنیت ملی، آمرستار را با چند فرد بی سلاح دیگر، فوری هلاک کردند؟اقبال صافی نمایند کاپیسا درمجلس نماینده گان در کمیسیون رسیده گی به تیرباران صحرایی آمرستار چند تن از اقارب دیگر وی شامل است. وی گفته است که  «ریاست امنیت ملی افغانستان مدعی است که اسنادی علیه آقای ستار داشته‌اند که باید از سوی هیات بررسی شود».
در حمله به خانه ای که آمرستار درآن مهمان بود، پسر و خواهرزاده آمر ستار و حاجی حفیظ الله غوربندی میزبان او همراه با پسرش نیز کشته شدند. آدم کشان به ظاهر امنیت ملی، هم می کشند و هم کمیسیون می سازند. بارمسوولیت این جنایت همچون سایه ای مرگ شما را دنبال خواهد کرد. هیچ یک از دانه خوران تبلیغاتی گشتاپو، توان پوشاندن این جرم نا بخشودنی را ندارند.
اهمیتی ندارد که کشته شده ها جمیعتی بودند یا وابسته به جریان دیگری بودند.

شفیع الله غوربندی، پسر دیگر میزبان که هنگام این عملیات در اتاق دیگر بود، این عملیات را یک دادگاه صحرایی خوانده است.

او می‌گوید: "دو دقیقه از نماز خواندن گذشته بود که دروازه با صدای بلند باز شد. داخل شدند و شلیک را شروع کردند. یک لحظه هم فرصت ندادند که کسی خود را تکان بدهد. همین که داخل شدند چند نفر را شهید کردند. آمر ستار گفت نزن او ناجوان... سه مرمی/گلوله زدند آمر ستار را. پدر من سر و صدا داشت و گفته می‌رفت مرا شفاخانه ببرید."
چه نوع سندی نزد امنیت ملی وجود دارد که حتی نیازی به گرفتاری متهم احساس نشده و فرآینده عدلی وقضایی که به جایش. صد ها طالب و انتحاری بالفعل درصحنه جنایت و آدم کشی از سوی همین امنیت ملی گرفتار شده و با احترام به دادستانی و دادگاه تحویل داده شده اند. چه مدرکی نزد گروپ گشتاپوی امنیت می تواند وجود داشته باشد که بالاتر از قانون بوده و مظنونان مستوجب آناً مستوجب تیرباران صحرایی شمرده شوند؟
این جنایت بشری را چه گونه توجیه می کنند؟