-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۵, شنبه

سناریوی محتمل برای عراق، شوراندن و انسجام سنی مذهب ها علیه حکومت مرکزی است. به داعش نیز سر از نو دم تازه دمیده خواهد شد. جنگ مذهبی به سود انحصارات بین المللی است. درافغانستان نیز مجیب الرحمان هراتی را کم کم دارند باد می دهند.