-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۲, یکشنبه

انگل های غیرمسوول محلی بیداد می کنند

این آقا حاجی ارباب نام دارد و درولسوالی بهارک ولایت تخار،  قوماندان غیر مسوول است. برای حفاظت از دارایی های غیرمنقول خویش در منطقه، هرشب مردم فقیر و نادار به به برده گی می گیرد. از هر قریه پنج نفر را جمع کرده و سرجمع، حدود هشتاد نفر را مسلح می سازد. مردم را به پهره داری می گیرد و خودش شبانه به مرکز می رود. اگر کسی از بیگاری خود داری ورزد، به پایش یک مرمی می زند. هرگاه کسی نیاید، ماهانه باید پانزده هزار افغانی بپردازد. هیچ رسانه محلی، جرئت انتشار اخبار ستمگری های این ارباب بی سروپا را ندارد.  اگر طالبان به محل حمله ور شوند، همه ای آن مردم فقیر و بی چاره، یا کشته می شوند؛ یا اسیر.