-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۹, پنجشنبه

کمپاین برای ارتقای اجمل عابدی به ریاست امنیت ملی


دیده بان امنیتی منبع خاص در شبکه ملی امنیت گزارش می دهد که رده های ارتباطی خارج از امنیت ملی درهمیاری با یک هسته کوچک داخلی، کمپاین منظمی را آغاز کرده اند تا اجمل عابدی به حیث رئیس امنیت ملی برگزیده شود. 

این درحالی است که همسویی اجمل عابدی با آی اس آی پاکستان در مجمع کارکنان و مسوولان امنیت ملی اظهر من الشمس است. ترکیب ملی امنیت را تا حد زیادی گدود کرده اند و اینک موج دیگری در راه است.

دایرۀ کاری ضیاء سراج آن جوان آموزش دیده و « مؤدب» عملاً محدود گردیده است و همزمان با شروع دور جدید حکومت دکترغنی، کشاکش بین حلقه های مرموز نفوذی در ارگان امنیت ملی درحال افزایش است و پیش بینی می شود که نخستین جا به جایی در امنیت روی خواهد داد. در مورد نتیجه ظفرنمون کمپاین این دسته هیچ پیش بینی روشنی وجود ندارد. 
درگزارش آمده است موافقت متحدان بین المللی افغانستان درین زمینه شرط کلیدی حساب می شود. افراد مرتبط به این جریان از تلویزیون یک گرفته تا شورای امنیت ملی، پروژه را پیش می برند.