-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۵, شنبه

پشت نمایش فرشته کوهستانی رازی خوابیده است

من معنای دفاع آبکی یک دختر خانم به نام فرشته کوهستانی از ملامجیب الرحمان را به درستی نفهمیدم. اما به حقیقت آن چه می گوید تردید دارم. تۀ دل این چنین خانم ها درین مسایل چیز دیگری است.

البته دختره  مطالعه ای مطلوب در زمینه اسلام شناسی و تاریخ و تمدن بشری ندارد. از حمایت نامه اش از داعش هراتی معلوم است.

ثانیاً این دفاع از ارزش ها نیست؛ اول او باید ارزش ها رابشناسد و تعریف کند؛ بعد دفاع کند. چیزی را که او ارزش می گوید، عموم انسان ها در جامعه افغانستان ارزش نمی گویند. این ارزش ها دقیقاً چه اند که چهل سال است بی وقفه برباد می رود و جالب این که از سوی مجیب الرحمان ها و شاگردان شان برباد می رود؛ و هرگز این ارزش وجود مفید خود را نتوانسته حفظ کند.

با یک نول زدن سرسری به نصوص و برداشتن یک تکه از احکام، به مطالبات زنده گی پیچیده ای حیات آدمی راه حل دایمی پیدا نشده و هرگز هم نخواهد شد. افغانستان را غلظت دین گرایی مسلحانه عوام الناس به ویرانه بدل کرده است. درعقب این موج، پدران و مادران ما قرار نداشته اند؛ استراتیژیست های اطلاعاتی و گرگ مشرب انگلیس، پاکستان و عربستان قرار داشته اند.
فرشته از نظرذهنی و تجربی عقبۀ کافی از زنده گی دارد؛ اگر زیاد مایل گشایش مفاهیم باشد؛ او را نه به دهلی و پاریس لااقل به جده و ریاض ببرید.
به نظرم، فرشته کوهستانی با مهارتی نه چندان ماهرانه، ( به اساس حساب و کتاب خودش) خودیت شخص خودش را در لای این سخنان پنهان می کند. مثل فرشته کوهستانی در مدرسه های غیررسمی کندز که از طرف شبکه های اطلاعاتی عربستان و آی اس آی راه انداخته شده، کم نیست... پیشنهاد من برای وی این است که خونسردی پیشه کرده و یک مدت مطالعه کند.