-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۸, سه‌شنبه

قلاب قوادان تروریزم دولتی به سوی حسیب قوای مرکز

حسیب قوای مرکزی وضاحت داده است که یکی از افراد کلیدی امنیت ملی (جنرال شفیع) برایم پیام داد که می‌خواهد با من ببیند. با میانجی‌ گری یکی از وطندارانم زمینه دیدار با این فرمانده امنیت ملی فراهم شد. این عضو کلیدی امنیت ملی از من خواست که فرمانده گل‌حیدر خان، حمید خراسانی و چهار تن دیگر را ترور کنم و در بدل آن، هفت‌ونیم ملیون افغانی بگیرم.
یافته های گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که جنرال شفیع پسرمامای محمد حنیف اتمر اهل ولایت لغمان است که قبلاً درزمان کار حنیف اتمر درمشاوریت امنیت ملی، به هدف مدیریت امنیتی درشمال انتصاب شده بود. شفیع وظیفه داشت که تا راه را برای تحکیم موقعیت فرماندهان داعش در شمال باز کند. 
از همین رو، شفیع فرماندهان طالبان و همچنان فرماندهان «مجاهدین» را در ازاء پرداخت «معاش خوب» استخدام کرده و برای شان وظایف خاص درنظر بگیرد. کسی را که حسیب قوای مرکز به نام جنرال بهروز نام برده، فرزند همایون پائیز است که به حیث سکرتر شفیع کار می کرد. بهروز یک رشته کارهای مخفی را در پنجشیر و شمال بنا به هدایت شفیع انجام داده است. 
بخش دیگرکارشفیع، ترور شخصیت های سیاسی مخالف ارگ در شمال بود و همچنان آن عده فرماندهان طالبان که با ارگ نزدیکی نداشتند. تمام این برنامه و نقشه مستقیم از سوی حنیف اتمر مدیریت می شد و اکنون هم می شود. 
عملیات شناسایی از سوی آی اس آی انجام می شد، و شفیع پلان را تطبیق می کرد. شفیع درهمسویی با شبکه انگلیس تصدی معدن طلای راغستان را احراز کرده بود و برنامه های ترور را در شمال به وسیله ملانجیب پیش می برد.
شبکه شفیع وابسته شورای امنیت ملی است. اخیراً به همکاری شفیع برای زن دوم آن عده فرماندهان پروتوکولی طالبان خانه گرفته و معاش شا از کد 91 رئیس دولت پرداخته می شود.