-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه

رئیس امنیت ملی خوست در نظارت خانه

خبر می رسد که رئیس امنیت ملی در خوست را به نظارت خانه آورده اند. او مسوول همان گروه عملیاتی بود که آمرستار و خانواده اش را از بین برده است. اما برنامه ریز اصلی اجمل عابدی معاون امنیت ملی است که تا هنوز هیچ مرجعی از وی درین باره پرسان نکرده است. پیوست به گزارش های قبلی، تازه ترین گزارش حاکی است که تلاش ها برای برکناری ضیاء سراج از مقام امنیت ملی و نصب اجمل عابدی به جای او کماکان ادامه دارد. ولی گروه کوچک ارگ اخیراً از چندین مسیر تحت فشار قرار گرفته و توان عزل و نصب های بیشتر را ندارد.