-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۵, یکشنبه

آیا ایران اسلامی با امریکا و غرب قصد جنگ دارد؟
شما هم به بلوف ها و نمایش های شان باور می کنید؟
اگر این طور است، اول هزاران تن از فرزندان نخبه گان و آقازاده ها را که در امریکا، کانادا و سراسر اروپا از خرج مردم ایران به عیاشی مشغول اند؛ به داخل ایران فرابخوانند که از نظام دفاع کنند و شهید شوند.