-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۹, پنجشنبه

دزدان همیشه پول خواب می بینند

یکی از ابر دزدان جوان وابسته به فرکسیون قدرت در درگاه دکترغنی، در اعتراض به افشای دست داشتن اجمل عابدی و مصطفی در قتل آمر ستار، اشاره داده است که من به خاطر افشاگری های اطلاعاتی از اسرار دانه درشت های سازمان های اطلاعاتی منطقه به خصوص پاکستان، پول دریافت می کنم. 
بنده نسبت به همه جوانب خیانت، از جهادی تا لاش های به ظاهر تکنوکرات وغارتگر، کدام ملاحظه و فروگذاشتی ندارم وهر عناصر خرابکار و بخیه شده به جریان کوچک «اقلیت خائن» به کیان کشور را، بدون تفکیک قومی و یا شخصی ( به نام مردم افغانستان) افشا می کنم تا گام کوچکی در راه بازدارنده گی و اصلاحات به جلو برداشته شود. همه چیز در انحصار عناصر مزدور است و فقط قلم و نحوۀ بهر وری از افکار عمومی به عنوان ابزار مقاومت در دست ما باقی مانده است.
وقتی بحث عدالت، سود مردم و حیثیت افغانستان درمیان باشد، من به وجدانم و خود افغانستان رابطه دارم؛ نه به قول و روابط شخصی. از همین روست که دوستان و بدخواهان من گتگوری مشخص دارد.
 پس من از کجا پول دریافت کنم؟ پول ها که در کود 91 و درخورجین جهاد فروشان است. من مانند یک تکه سرخ در برابر آنان قرار دارم.
مؤثریت کار من درعدم وابسته گی و همکاری کانال های ملی علیه دسته جات ضد ملی است.