-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۱, جمعه

فرعون کابل را به چی قسم می دهید؟ او به چی اعتقاد دارد؟

محمد رادمنش
در وضعیتی که ٦٥ فیصد مردم زیر خط فقر اند، جنگ بی رحمانه فرزندان مردم را می خورد و افراد خط اول نبرد حد اکثردوصد دالرمعاش دارند وبرای آینده هم اعتماد سازی نمی شود ؛ از رئیس جمهور شروع تا مامورین عادی اگر واقعا افغان افغانستان هستید، از سه تا هژده وبیست هزار دالر را بس کنید. (افغانستان استطاعت این همه معاش را ندارد، سوپکو هم میگوید ١٣٧ ملیارد دالر در افغانستان گم شده). توجه کنید این پول به شما ارتباط داده میشود بنأ این گونه معاش فساد است وموجد رشوت ودزدی که در قیادت شما انجام میشود؛ به لحاظ آنچه به ٱن عقیده دارید مطابق طرزالعمل معاش، حد اکثر معاش هزار دالر وحد پایین سه صد دالر تعیین واجرا کنید این معاش مناسب است؛ اگر از خارج ٱمده اید ویا از داخل توظیف شدید قبول کنید که در این کشور غریب کافیست در غیر آن همه وعده ها لاف است وگزاف، مردم را فریب دادن افروختن آتش است در خرمن زندگانی مردم ، با این گونه طرز برخورد بالاخره مردم افغانستان بیحد از شما فاصله میگیرند و نظام اداری کشور ازهم خواهد گسیخت.