-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۴, جمعه

طالبان از پناه گاه خویش برآیند؛ درکابل دانه دانه کشته خواهند شد

طالب نیروی جنگی است. از فرهنگ و تمدن بویی نمی برد. همین شکل تربیه شده. یک نیروی فشار خارجی است. از ول چنین بوده؛ حالا هم ماهیتش همان است. اگر لباس سیاسی تنش کنند، طلسمش می شکند و صفر می شود. هرگاه خلع اسلحه شود دیگر به درد پاکستان نمی خورد. 
رهبران طالبان همیشه درپاکستان منزل گرفته و کیف کرده اند. به کابل بیایند وضع تغییر می کند. در صورت بروز اوضاع نا مساعد و یک چپ غلطی، دانه دانه کشته خواهند شد. تشویش پاکستان از همین زاویه است.